I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy mezi OSVČ Pavel Černý, IČ 69112568, se sídlem Neklanova 152/44, 128 00 Praha 2, se živnostenským oprávněním vedeným u ŽU v Praze 2 (dále jen PČ, 3dport, My (myšleno tým 3dport), případně 3dport.cz) a kupujícím (dále jen „Kupující“).
 
Kupujícím je spotřebitel nebo fyzická či právnická osoba.

 
Spotřebitelem je každá osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Pavlem Černým a pověřenými osobami nebo s ním jinak jedná.

Pověřená osoba je člověk, který na základě písemné smlouvy jedná v zastoupení PČ, 3dport jako obchodní zástupce.
 
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.


Kupující podáním objednávky (ať už přes formulář, emailem, telefonicky nebo i ústní formou) potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II, Reklamační řád, Podmínky ochrany osobních údajů a dokument „Způsoby dopravy“, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. 

Kupující si je vědom, že mu koupí služeb a produktů, jež jsou v obchodní nabídce 3dport.cz, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, jako 3dport nebo smluvních partnerů PČ, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Fakturu obsahující základní údaje smlouvy, obdrží kupující formou emailu, kteroý Kupující uvede při objednávce, popřípadě jsou dostupné jinou předem domluvenou formou.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Sdělení 3dport...

 1. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od 3dport, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány; Neplatí, pokud se strany dohodnou jinak.
 2. 3dport neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;
 3. v případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak;
 4. ceny zboží a služeb jsou na webu www.3dport.cz a jsou uváděny jako konečné (nejsme plátci DPH), včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;
 5. v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o
  1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
  3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
  4. přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla OSVČ PČ, na e-mailovou adresu 3dport.cz, sdělit telefonicky PČ
 6. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
  1. u poskytování služeb, které 3dport splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  2. u dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli 3dport a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
  4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
  5. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
  6. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
  7. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
  8. o dodávce novin, periodik nebo časopisů;
  9. o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;
  10. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, 3dport zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit.
 7. v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
 8. spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
 9. smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu PČ, přičemž případní registrovaní uživatelé 3dport mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu;
 10. v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit přes kontaktní formulář nebo email, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.
 11. v případě předobjednávky zboží Kupujícím je cena takového zboží pouze předběžná. Výsledná cena zboží se tak může lišit. O změně ceny bude 3dport Kupujícího informovat. Změní-li se okolnosti, z nichž 3dport vycházel v okamžiku předobjednání zboží Kupujícím do té míry, že na 3dport nebude možné rozumně požadovat, aby byla předobjednávkou vázána, má 3dport právo předobjednávku zrušit bez dalšího a následně o tom informovat Kupujícího.
 12. její kontaktní e-mailovou adresou je This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

III. Smlouva

 1. Uzavření smlouvy

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném PČ tím, že požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) objedná emailem, telefonicky nebo přes objednávkový formulář. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky zadal. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady, přijetím objednávky 3dport a zaplacením požadované zálohy Kupujícím - přičtením peněz na účet PČ, za případné chyby při přenosu dat 3dport nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy 3dport neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.

Pokud je se službou či zbožím poskytován jakýkoliv dárek, který Kupující nevyužije, je Kupující povinen kontaktovat 3dport předem a sdělit jí, že o dárek nemá zájem. V takovém případě bude Kupujícímu prodáno zboží bez tohoto dárku. Neučiní-li tak, je Kupující v případě odstoupení od smlouvy povinen tento dárek dle čl. IV (Odstoupení od smlouvy), bodu 1. (Odstoupení od smlouvy) vrátit.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

 1. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se 3dport zavazuje, že Kupujícímu odevzdá službu, poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní (pokud k tomu má právo), a Kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí PČ kupní cenu.

Kupující bere na vědomí, že v případě virtuálních prohlídek drží vlastnická práva společnost Matterport a Kupující získává zakoupením tvorby a hostingu právo přístupu na cloudové služby, kde je tato prohlídka umístěna.

3dport si vyhrazuje vlastnické právo k jiným věcem jako například fotografie, video, půdorys atd a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení licence či služby, vyjma již výše zmíněné virtuální prohlídky a dat k ní.

3dport Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci/licenci v souladu se smlouvou.

Má-li v rámci smlouvy 3dport nějaké zboží zaslat kurýrní/přepravní službou, odevzdá zboží Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, 3dport odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.

Je-li předmětem koupě digitální obsah, považuje se předmět koupě za odevzdaný okamžikem, kdy 3dport Kupujícímu doručí e-mailovou zprávu s odkazem k jeho stažení nebo kdy mu odkaz ke stažení zpřístupní v jeho uživatelském profilu. 3dport nezodpovídá za funkčnost emailu Kupujícího uvedeného při objednávce. Po dohodě lze využít jinou emailovou adresu, ovšem čas případné licence/plánu začíná platit dnem odeslání na email uvedený při objednávce. Při jakýchkoli nesrovnalostech s dodávkou služeb, obsahu je kupující povinen kontaktovat 3dport.

OBNOVA NEBO ZRUŠENÍ HOSTINGU

Kupující automaticky dostane fakturu po 12 měsících od vytvoření prohlídky na hosting prohlídky na dalších 12 měsíců, nezaplatí-li fakturu ve splatném termínu, bere se za to, že o hosting prohlídky již nemá zájem a ta se tam automaticky vymaže, znovuobnovení prohlídky je možné za manipulační poplatek v ceně 4500,- za prohlídku do 200m2 a za 6500,- pro prohlídku větší. Pakliže byla v prohlídce použitá média nebo jiné vkládané informace, musí se vložit znova a to za aktuální hodinovou sazbu. Znovuobnovení je možné pouze maximálně do doby 6 měsíců od vymazání.

 

 1. Přechod nebezpečí škody

Věc či služba je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci. Za vadu se nepovažuje věc nebo obsah, na který nemůže mít 3dport jakýkoli vliv.

3dport upozorňuje, že v některých případech mohou mít virtuální prohlídky drobné defekty a špatně navazující linie zvláště u zábradlí a koupelen. Tento defekt se vyskytuje u všech virtuálních výrobců prohlídek a 360 stupňových kamer a 3dport nemá šanci tyto defekty opravit. Kupující bere tento fakt na vědomí a respektuje, že 3dport může maximálně předejít tomuto defektu způsobem nasnímání, který ho z části ošetřuje v závislosti na konkrétním tvaru, šíře a délky objektu, kde se může tento defekt vyskytovat.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou 3dport způsobil porušením své povinnosti.

Kupující obsah (zboží) podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní 3dport umožnila nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže 3dport škodu způsobila porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

 1. Odpovědnost 3dport

3dport odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, vyjma potencionálních, na které nemá vliv a na které byl Kupující už při objednání upozorněn nebo jsou uvedena zde. Zejména 3dport odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které 3dport nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití 3dport uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
 3. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
 4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 5. projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 6. kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:
  1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
  2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
  3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo
  4. vyplývá-li to z povahy věci.
  5. U spotřebního zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.) je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, není možné uplatnit právo z vady do 24 měsíců. Spotřebitel smí u těchto dárků uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění.

Jednotlivé lhůty blíže upravují zákony České republiky.

Pro Kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost. Zboží je v takovém případě označeno následovně.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je 3dport zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

 1. Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 2. na odstranění vady opravou věci;
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 4. odstoupit od smlouvy

Kupující sdělí 3dport, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu 3dport; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li 3dport vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu 3dport nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že 3dport nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 1. Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může 3dport dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může 3Dport odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li 3dport vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu 3dport.

 1. Porušení smlouvy obecně

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Kupující 3dport na její náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

8. Užívání elektronického obsahu, SW apod.

Kupující je povinen při užívání veškerého elektronického obsahu  zakoupeného u 3dport dodržovat povinnosti stanovené těmito VOP,  právními předpisy upravujícími autorská díla a konkrétními licenčními podmínkami daného produktu (např. Matterport). Pokud Kupující poruší takto stanovené povinnosti, pak je povinen uhradit případnou náhradu škody, přičemž takové jednání může mít také trestněprávní následky.

V. Odstoupení od smlouvy 3dport v případě chyby v ceně zboží

Mimo případů stanovených zákonem je 3dport oprávněna odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně služeb a zboží.

Odstoupit od smlouvy dle tohoto bodu je možné do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a 3dport tím, že 3dport Kupujícímu stornuje objednávku nebo mu dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje.

Pokud Kupující zaplatil alespoň část kupní ceny zboží bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany 3dport.

VI. Bezpečnost a ochrana informací 

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany 3dport se použijí tyto podmínky ochrany osobních údajů.

VII. Provozní doba

Pracujeme podle potřeb a časových možností.

Objednávky přes internet jsou možné: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V případě výpadku informačního systému (např. z důvodu chyby, odstávky internetových služeb, napadnutí systému) nebo zásahu vyšší moci nenese 3dport odpovědnost za nedodržení provozní doby a vyřizování objednávek.

VIII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. Na stránkách www.3dport.cz jsou vždy aktuální a platné ceny, v české měně (Kč) s výjimkou případů, kdy dojde k uvedení chybné ceny viz ustanovení níže v tomto článku.
Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.

Případné akční ceny platí dobu časově určenou a omezenou.
Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi 3dport a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému 3dport, je 3dport oprávněna od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku. 3dport nebo její zástupci v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující:

 • cena zboží a služeb je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu);
 • u ceny přebývá nebo chybí jedna či více cifer;
 • sleva na zboží nebo služeb přesahuje 30 %, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem.

3dport si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován.

Dále si 3dport vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud dojde k neoprávněnému užití slevového nebo obdobného poukazu v rozporu s jeho podmínkami, zejména se jedná o případy kdy:

 • slevový poukaz je použit na jiné služby/zboží, než pro které byl určen;
 • slevový poukaz je použit ve spojení s jinou slevou, i přesto, že sčítání těchto slev nebylo výslovně zakázáno;
 • slevový poukaz je použit na nákup, který nedosahuje minimální stanovené ceny;
 • slevový poukaz již byl použit.

Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout a zároveň Kupující bere na vědomí, že je 3dport oprávněna požadovat mimo jiné bezdůvodné obohacení.

Platba faktur

Naše standardní doba splatnosti  faktur je 7 kalendářních dní, lze si dopředu domluvit i prodlouženou dobu splatnosti. Po neuhrazení faktury do doby splatnosti posílá náš systém automatické upozornění emailem. Pakliže není faktura ani 5 dní po odeslání upozornění o nezaplacení uhrazena, virtuální prohlídka se automaticky vypne bez nároku na jakoukoli slevu a zůstává vypnuta do zaplacení dlužné částky. Je-li faktura uhrazena do 3 dnů od vypnutí, neúčtujeme žádné penále. Pokud se situace opakuje 2x, přijímáme objednávky pouze s plnou platbou dopředu.

IX. Odpovědnost

3dport, její smluvní zástupci, majitelé a provozovatelé nemají žádnou odpovědnost za případné nekalé, nevhodné a nepřiměřené použití námi dodaných služeb a zboží. Je povinností Kupujícího vlastnit práva k naskenování, nafocení objektu nebo prostoru a objednáním našich služeb se těchto prostor týkajících přenáší toto právo i na 3dport a jeho smluvní zástupce. Kupující výslovně potvrzuje, že objednáním virtuální prohlídky, či jiné služby neporušuje jakákoli práva a k objednání takové služby má právo od majitele nebo osoby takovými právy disponující.

Za případné porušení takovýchto práv má plnou odpovědnost Kupující, který si takové služby objednal. 3dport plněním smlouvy na základě objednávky předpokládá, že tyto věci jsou v naprostém pořádku a přistupuje ke skenování, focení a jiné manipulaci s daty skenovaného prostoru v dobré víře, že tak nečiní protiprávně.

Kupující bere také na vědomí, že všechna pořízená data jsou víceméně veřejná a bude se s nimi veřejně disponovat. Na pozdější námitky můžeme brát ohled, nicméně tím nevzniká jakýkoli nárok na vrácení peněz.

 

X. Objednávání


Objednávat je možno následujícími způsoby:


 1. a.    prostřednictvím formuláře na www.3dport.cz
  b.    elektronickou poštou na adrese https://3dport.cz/kontakt;
  c.    telefonicky
 2. d.    Přímým kontaktem, telefonicky, emailem přes spolupracovníky 3dport podle informací na https://3dport.cz/o-nas

XI. Platební podmínky

3dport akceptuje následující platební podmínky:

Služby a zboží zůstávají až do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví 3dport, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

3dport si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.  

3dport vyžaduje platbu zálohové faktury, pokud není mezi oběma domluveno písemně jinak, čímž Kupující potvrdí. že má o služby/zboží evidentní zájem a Prodávající si tak může naplánovat samotné provedení/dodání objednávky.

Vrácení peněz

Odstoupí-li Kupující od uzavřené smlouvy s PČ nebo budou-li Kupujícímu vraceny peněžní prostředky z jiného důvodu, vrátí 3dport Kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijala, stejným způsobem. Kupující je odpovědný za správnost údajů pro vrácení peněžních prostředků.

 

 

XII. Dodací podmínky

 1. Způsoby dodání

Většina dodávek je provedena přes emailovou adresu uvedenou při objednání.

XIII. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí příslušnými právními předpisy ČR.

XIV. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

Případné spory mezi 3dport a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak 3dport doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na 3dport pro vyřešení nastalé situace.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 3. 5. 2019 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici na internetové adrese www.3dport.cz

 

Jako většina webových stránek i my používáme cookies pro plynulý provoz stránek a pro zlepšení kvality. Používáním našich stránek nám dáváte souhlas.